Skip to content

Legalizacja dokumentów prywatnych

Dokumenty wydawane w Polsce często muszą być uwierzytelnione zanim będziesz mógł je wykorzystać za granicą. Pomagamy w legalizacji każdego dokumentu wydanego w Polsce. Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o email bądź przeczytaj informacje poniżej. Podpowiemy, jaki rodzaj procedury może być potrzebny.

Dokumenty wydawane w Polsce często muszą być uwierzytelnione zanim będziesz mógł je wykorzystać za granicą. Pomagamy w legalizacji każdego dokumentu wydanego w Polsce. Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o email bądź przeczytaj informacje poniżej. Podpowiemy, jaki rodzaj procedury może być potrzebny.

Tryb uzyskania dokumentu:

Czy wiesz już jakiej usługi potrzebujesz?
Czy dokument wymaga tłumaczenia przysięgłego? Dość często oprócz oryginału wymagane jest tłumaczenie przysięgłe. Oryginał wraca do Ciebie a tłumaczenie pozostaje w urzędzie za granicą.
Jeśli kraj docelowy nie honoruje zapisów konwencji haskiej, trzeba zalegalizować w odpowiedniej ambasadzie. Powyżej kilka przykładowych opcji, z którymi spotkasz się podczas uwierzytelnienia.
Product total
Options total
Grand total
Czy wiesz już jakiej usługi potrzebujesz?
Czy dokument wymaga tłumaczenia przysięgłego? Dość często oprócz oryginału wymagane jest tłumaczenie przysięgłe. Oryginał wraca do Ciebie a tłumaczenie pozostaje w urzędzie za granicą.
Jeśli kraj docelowy nie honoruje zapisów konwencji haskiej, trzeba zalegalizować w odpowiedniej ambasadzie. Powyżej kilka przykładowych opcji, z którymi spotkasz się podczas uwierzytelnienia.
Product total
Options total
Grand total
ISBN- 5907471978485

WYMAGANIA:

1.
Dokument

Dyplom, świadectwo, akt prawny, akt notarialny, wyciąg z sądu itd.
Wymagany jest oryginał z odpowiednią pieczęcią. W niektórych przypadkach możemy dokumenty uzyskać w Twoim imieniu np. zaświadczenie o niekaralności, tłumaczenie przysięgłe, kopię notarialną.

Apostille czy zwykła legalizacja dokumentów?

Apostille to poświadczenie wydawane przez MSZ na dokumentach przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały Konwencję Haską.

Apostille

WizaSerwis.pl – procedura apostille

Zwykła legalizacja dokumentów obejmuje dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w krajach nienależących do konwencji. Po uzyskaniu pieczęci w MSZ dokument musi zostać poświadczony w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym innym państwie.

Legalizacja zwykła a apostille

WizaSerwis.pl – procedura legalizacji zwykłej

* Apostille wydawane jest także przez NAWA i Kuratorium Oświaty
Odnośnie “Zwykłej” legalizacji dokumentów – nie jest oficjalnym terminem prawnym, ale używamy jej, aby odróżnić te dwie procedury uwierzytelnienia.

Uwierzytelnienie – pytania i odpowiedzi

Co to jest legalizacja dokumentu?

Polega ona na poświadczeniu autentyczności dokumentów. Dzięki temu można posługiwać się nimi za granicą.
Legalizacji podlegają między innymi: akty wydane za pośrednictwem USC (akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu, zaświadczenia o zdolności małżeńskiej itp.), tłumaczenia przysięgłe, zaświadczenia o niekaralności, dyplomy i suplementy, akty notarialne i dokumenty sądowe. Więcej informacji podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych na stronach gov pl.

W jaki sposób mogę uzyskać apostille?

Wszystko zależy od tego, jaki dokument potrzebujemy zalegalizować. W większości przypadków apostille wydaje Referat D/s Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jednak są wyjątki (szczegóły poniżej).
Dokumenty należy złożyć osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej (pełnomocnictwo nie jest wymagane) w dziale legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na ulicy Kruczej 38/42 w Warszawie od poniedziałku do piątku od godziny 9-14.
Oprócz dokumentu należy mieć ze sobą (bądź też wysłać) wniosek i potwierdzenie płatności. Opłata musi zostać dokonana na konto COP, ze statusem „zaksięgowany”. Opłata skarbowa za wydanie apostille wynosi 60 zł.
Co do zasady dokumenty legalizowane są w tym samym dniu. Może się jednak zdarzyć, że urząd będzie miał dużo wniosków w ciągu dnia i nie zdąży zalegalizować naszych „od ręki”. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, w której chcemy zalegalizować więcej niż 10 dokumentów. Wtedy MSZ może zalegalizować dokumenty dopiero następnego dnia, co wiąże się z dodatkowym przyjazdem do Warszawy.
Ponadto niektóre dokumenty przed ich złożeniem w dziale legalizacji wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia (szczegóły poniżej).
Klauzula apostille dotyczy wyłącznie krajów – sygnatariuszy konwencji haskiej z 1961 roku.

Co to jest Konwencja Haska?

Zasady związane z regulacjami dotyczącymi legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych regulują zapisy z Hagi z 1961 roku. Mówiąc bardzo ogólnie, przyjęte przez ponad 100 krajów regulacje ustalają uproszczone procedury dotyczące uwierzytelnienia i wzajemnego honorowania dokumentów urzędowych przez kraj, który jest stroną konwencji haskiej. Dokumenty urzędowe jednego kraju są honorowane na obszarze drugiego kraju bez konieczności legalizacji w konsulacie. Np. dokument poświadczony przez polskie MSZ będzie honorowany we wszystkich krajach, które honorują zapisy haskie. Podobnie urzędy w Polsce będą honorować certyfikaty innych krajów, bez konieczności potwierdzenia przez konsulaty Polski w każdym z tych krajów.

Gdzie sprawdzić, które kraje podpisały Konwencję Haską?

Aktualna lista krajów znajduje się tutaj: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Gdzie uzyskam apostille i legalizację zwykłą?

Oba uwierzytelnienia wydawane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na ulicy Kruczej w Warszawie.
*Niektóre dokumenty (np. dokumenty notarialne i sądowe, dokumenty ukończenia szkoły lub uczelni wyższej) przed złożeniem ich w MSZ wymagają wcześniejszej procedury w odpowiedniej instytucji.

Ile kosztuje usługa MSZ?

Koszt apostille to kwota 60 zł. Opłata skarbowa za wydanie uwierzytelnienia wynosi 26 zł.

Ile trwa procedura uzyskania apostille w MSZ?

Na uzyskanie apostille potrzebujemy maksymalnie 3 dni (tryb standardowy). Zazwyczaj dokumenty są gotowe na drugi dzień od ich otrzymania. Możliwe jest przyspieszenie procedury, korzystając z trybu ekspres (więcej informacji można pozyskać ze strony gov pl).
* czas podany na jedną instytucję (np. KIG). W przypadku wcześniejszego uwierzytelniania druków trzeba doliczyć czas przeznaczony na konkretne instytucje.

Ile trwa zwykłe uwierzytelnienie dokumentu?

Legalizację na dokumencie w MSZ organizujemy w ciągu maksymalnie 3 dni. Zazwyczaj certyfikaty są gotowe na drugi dzień od ich otrzymania. Następnie dokumenty są składane we właściwej ambasadzie. Polityka obrotu dokumentacji uzależniona jest od wewnętrznych przepisów ambasad.

Legalizacja dyplomu ukończenia studiów – jak zrobić?

Procedurę przeprowadzamy poprzez NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) W zależności od kraju docelowego, dokument może wymagać poświadczenia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasadę danego kraju.

Zobacz inne procedury apostille i pośrednictwa wizowego:

Apostille KRS

Dokument handlowy

Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca

Wiza Schengen do Polski

Zaproszenie cudzoziemca do Polski

Jeśli chcesz uzyskać informacje o fotokopiach KRS ewentualnie innych druków sądowych, sprawdź również Stone partnerską

Zobacz listę instytucji i ambasad a w szczególności

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

KIG – Krajowa Izba Gospodarcza

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

KRK – Krajowy Rejestr Karny

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Zdrowia