Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu

Akty stanu cywilnego są dokumentami potwierdzającymi każdorazowo wpis dokonywany w księdze stanu cywilnego. Wpisu do księgi dokonuje urzędnik. Fakt ślub potwierdza akt małżeństwa a przykładowo odpis aktu urodzenia jest potwierdzeniem narodzin dziecka.

Rodzaje odpisów:
 • odpis skrócony (zawiera aktualną treść)
 • zupełny (zawiera treść całego aktu z uwzględnieniem kolejnych zmian, jeśli miały miejsce oraz więcej informacji niż wersja skrócona)
 • wielojęzyczny (forma aktu, która szczególnie przydatna jest za granicą)

Do kogo kierujemy usługę?

 • Osób zamieszkujących poza Polską, którzy potrzebują aktu stanu cywilnego z apostille lub legalizacją zwykłą.
 • Osób, które nie mają możliwości samodzielnie odebrać aktu.
 • Pełnomocników firm, którzy prowadzą sprawy związane z koniecznością pozyskania aktu do dalszych czynności związanych ze swoją działalnością.

Pamiętaj, że możesz zamówić akt SC w urzędzie i odebrać osobiście.

Ile kosztuje usługa uzyskania odpisu aktu z Apostille?

Ekonomiczny

Tanio, planuj z wyprzedzeniem.

197

Czas realizacji 30 dni.

Odbiór aktu z USC.

Usługa apostille w cenie.

Do ceny dolicz opłaty dla USC 22 lub 33 zł, pełnomocnictwo 17 zł + 60 zł za apostille.

Zamów online przez ePuap wskazując miejsce odbioru USC w Warszawie przy ulicy Andersa 5. Wyślij upoważnienie (oddzielne dla każdego dokumentu) i odbierzemy dokument w Twoim imieniu.

Standardowy

Na czas, priorytetowo.

297

Czas na usługę 10 dni.

Usługa apostille w cenie.

Odbiór aktu z USC.

SMS powiadomienia o statusie.

Ubezpieczenie kuriera 5000 zł *.

Dolicz opłaty urzędowe 22 lub 33, 17 i 60 zł.

* Ubezpieczenie przesyłki zwrotnej na 5000 zł w cenie.

Zamów online przez ePuap z odbiorem z USC przy ulicy Andersa 5. Wyślij upoważnienie do odbioru (oddzielne dla każdego dokumentu).

Możesz spotkać się z różnymi cenami za uzyskanie odpisu. Najczęściej wersja skrócona to koszt 22zł a zupełny 33zł. Istnieje wiele okoliczności, kiedy akt otrzymasz bezpłatnie. Opłaty uzależnione są od formy uzyskania – online, tradycyjnie czy korzystając z usług pełnomocnika.

Zamów akt urodzenia lub małżeństwa z apostille.

Wnosimy opłatę gotówką.

My opłacamy. Nie musisz podawać swoich danych osobowych do płatności.

Od A do Z.

Wysyłasz pełnomocnictwo i nie martwisz się o nic.

3 pakiety.

Wybierz odpowiedni tryb uzyskania aktu dla Ciebie.

Darmowa konsultacja.

Pomagamy uzupełnić druki urzędowe.

Załatwisz bez wizyty w Warszawie.

Bez wizyty w urzędach. Nie tracisz czasu na kolejki. Nie płacisz za paliwo, parkingi.

W kolejnym kroku wypełnisz krótki formularz i otrzymasz pełne informacje, jak przygotować dokumenty.

Do roku 1918, głównym źródłem aktów urodzenia były instytucje religijne, takie jak parafie katolickie, prawosławne i synagogi. Duchowni, tacy jak księża i rabini, mieli uprawnienia urzędowe do wydawania tych dokumentów, a także aktów zgonu. Nie istniało wtedy wyraźne rozróżnienie między dokumentem chrztu a aktem urodzenia.

Ponadto, na różnych terytoriach podległych zaborom, język urzędowy używany do sporządzania dokumentów różnił się. Na terenach pod zaborami pruskimi, dokumenty urodzenia były tworzone w języku niemieckim. W Księstwie Warszawskim, a później w Królestwie Polskim, dokumenty urodzenia były sporządzane w języku polskim w latach 1808-1868, a następnie w języku rosyjskim w latach 1868-1915. Po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego i Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego na terenie Królestwa Polskiego w 1915 roku, dokumenty urodzenia zaczęto ponownie sporządzać w języku polskim.

Najczęściej pobierane i legalizowane akty stanu cywilnego.

Akt urodzenia

Dokument, który potwierdza narodziny dziecka. Zawiera m.in.:

 • nazwisko, imię (imiona),
 • płeć,
 • miejsce i datę urodzenia,
 • nazwiska (także rodowe) i adres zamieszkania rodziców (stan na moment narodzin dziecka),
 • dane osoby zgłaszającej narodzenie (np. ojciec, położna, matka),
Akt małżeństwa

Akt, który potwierdza fakt zawarcia związku małżeńskiego.

Sporządza go kierownik USC niezwłocznie i nie później niż w kolejnym dniu roboczym, kiedy otrzymano dokumenty potwierdzające ślub. Akt ślubu zawiera:

 • miejsce i datę zawarcia małżeństwa
 • nazwiska i imiona małżonków oraz ich nazwiska rodowe
 • stan cywilny
 • miejsca i daty urodzenia
 • miejsca zamieszkania
 • imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców
 • nazwiska i imiona świadków
 • nazwisko, które będą nosić małżonkowie i ich dzieci
 • oświadczenie o wstąpieniu w związek
Akt zgonu

Dokument potwierdza rejestrację śmierci osoby.

Zgon rejestrowany jest w urzędzie właściwym dla miejsca zdarzenia. Może być dokonane przez:

 • małżonka lub dzieci
 • najbliższych krewnych lub powinowatych
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym miało miejsce zdarzenie
 • personel placówki w przypadku szpitala czy innej placówki
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa

Zaświadczenie potwierdzające możliwość zawarcia związku małżeńskiego.

Wymagane dokumenty:

 • ważny paszport lub dowód osobisty
 • wniosek
 • zapewnienie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie ślubu
 • odpisu aktu urodzenia
 • odpis aktu wcześniejszego małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu (jeśli dotyczy) lub aktu małżeństwa i aktu potwierdzającego rozwód lub zgon małżonka, akt o stanie cywilnym.

Zaświadczenie to jest ważne sześć miesięcy od daty wydania.

Akty stanu cywilnego – baza wiedzy

Gdzie mogę pobrać odpis aktu?

W momencie rejestracji małżeństwa czy narodzenia dziecka akt otrzymasz bezpłatnie. W innym wypadku musisz zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego lub zamówić przez Internet korzystając z profilu zaufanego.

Czy akt urodzenia odbieram osobiście?

Możesz zlecić osobie trzeciej – np. członkowi rodziny lub pełnomocnikowi, który mając upoważnienia może odebrać w Twoim imieniu.

Jak uzyskać taki dokument?

Musisz dostarczyć wniosek z prośbą o odpis aktu (w wersji papierowej lub on-line) i wnieść opłatę skarbową, jeśli jest wymagana. Odbierając osobiście musisz okazać dowód osobisty lub paszport. Pełnomocnik przedstawia upoważnienie.

Ile kosztuje uzyskanie odpisu aktu?

Opłata skarbowa za wydanie odpisu skróconego wynosi 22 zł, a zupełnego 33 zł. Dodatkowo należy opłacić 17 zł, jeśli akt pobiera pełnomocnik.

Kiedy otrzymam akt bezpłatnie?

Ustalają to odrębne przepisy np. w celu uzyskania dokumentu tożsamości, świadczenia socjalnego pomocy społecznej, do dokumentów składanych w ZUS-ie, alimentów, przyznania opieki, kurateli, adopcji czy też podjęcia zatrudnienia, albo otrzymania wynagrodzenia za pracę.

Czy jest możliwa legalizacja aktu urodzenia?

Dokument może być zalegalizowany w MSZ klauzulą apostille lub MSZ a później w ambasadzie w przypadku braku akceptacji apostille przez kraj docelowy.

Czy muszę uzyskać legalizację, jeśli akt urodzenia będę potrzebował w Unii Europejskiej?

Zależy od instytucji, w której będziesz okazywać dokument. W 2016 roku przyjęto uproszczone zasady umożliwiające posługiwanie się aktami bez legalizacji apostille.

Ile kosztuje apostille do aktu urodzenia?

Opłata urzędowa wynosi 60 zł za każdą pieczęć.


Tematy pokrewne