Skip to content

Kuratorium Oświaty

Legalizacja dokumentu

Podstawowe informacje

Kto odpowiada za legalizację dokumentów szkolnych?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zmianie uległa procedura uwierzytelniania dokumentów szkolnych. Do tej pory organem odpowiedzialnym za uwierzytelnienie dokumentów szkolnych był dział legalizacji MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Po zmianie przepisów legalizacji dokumentów (w tym apostille) dokonuje właściwy ze względu na siedzibę szkoły Kurator Oświaty.

Kto wydaje apostille na dokumentach szkolnych (świadectwach, dyplomach)?

Dla krajów, które podpisały Konwencję Haską zostanie wydane apostille. Pieczęć apostille wydaje właściwy ze względu na siedzibę szkoły Kurator Oświaty. Uzyskanie apostille na dokumencie szkolnym kończy proces legalizacji dokumentów. W przypadku wydania apostille nie jest pobierana opłata skarbowa.

Kto uwierzytelnia dokumenty szkolne?

Kraje, które nie są członkiem Konwencji Haskiej wymagają dodatkowej legalizacji w MSZ oraz ambasadzie danego kraju. Kurator uwierzytelnia dokument, który tylko w takiej formie może zostać złożony w MSZ. Opłata skarbowa za uwierzytelnienie wynosi 26 zł.

Czy mogę zalegalizować kopię lub skan dokumentu?

Dokumenty, które mają zostać poświadczone klauzulą apostille/uwierzytelnione, muszą być oryginałami lub duplikatami oryginalnych dokumentów. Nie poświadcza się kopii lub skanów dokumentów.

Które kuratorium będzie dla mnie właściwe?

Właściwość kuratoriów określa się na podstawie siedziby szkoły. Kuratoria znajdują się w stolicach miast wojewódzkich. Zatem organem właściwym do legalizacji dokumentów będzie Kurator Oświaty w danym mieście. Pełna lista kuratoriów tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja/kuratoria-oswiaty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
22 551 24 00
kuratorium@kuratorium.waw.pl

Jakie są godziny pracy kuratorium w Warszawie?

Poniedziałek-piątek 8:00-16:00.

Jak opłacić legalizację w kuratorium?

Opłaty należy dokonać na konto kuratorium. Potwierdzenie płatności musi mieć status “zaksięgowany”.

Czy dokumenty do kuratorium muszę złożyć osobiście?

Wniosek może zostać złożony przez osobę trzecią. Musi być dołączone upoważnienie.

Czy uwierzytelnienie z kuratorium otrzymam od ręki?

Niestety, ale apostille lub uwierzytelnienie nie odbywa się na poczekaniu. Kuratorium Oświaty w Warszawie legalizuje dokumenty wydawane przez placówki oświatowe województwa mazowieckiego