Zezwolenie na pracę typu A, B, C, D i E dla cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez Urząd Wojewódzki właściwy dla siedziby firmy. Dokument jest niezbędny, aby legalnie zatrudnić cudzoziemca. Wniosek składa spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą. Do dyspozycji masz 5 kategorii zezwolenia. Wybierz typ A, B, C, D lub E w zależności celu wydania.

Nie zawsze Zezwolenie na pracę będzie wymagane. Możesz skorzystać z uproszczonej procedury ubiegając się o powierzenie wykonania pracy. Rekomendujemy też zgłosić oświadczenie w rejestrze PIP – Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy.

Rodzaje zezwoleń na pracę

 • Typ A – Najczęściej spotykany rodzaj zezwolenia. Dotyczy osób zatrudnionych przez pracodawcę z tytułu umowy świadczenia pracy.
 • Typ B – Przeznaczony dla członków zarządu, prokurentów, prezesów.
 • Typ C – Dotyczy pracowników delegowanych do pracy w Polsce powyżej 30 dni. Dotyczy zatrudnionych na stale w firmie zagranicznej powiązanej z firmą polską.
 • Typ D – Przeznaczony dla pracowników delegowanych do prac w Polsce do firmy bez powiązań kapitałowych. Praca wykonywana okazjonalnie np. serwis.
 • Typ E – Dla pracowników delegowanych do pracy na rzecz polskiej firmy i niemieszczącej się w regulacjach typów B, C lub D.

Ile kosztuje usługa uzyskania zezwolenia na pracę?

Zezwolenie typ A

Dla pracowników zatrudnionych w Polsce.

1000 zł *

Czas realizacji 1-3 miesiące.

Konsultacja wstępna.

Wypełnienie wniosku.

Pomoc w załącznikach.

Wniesienie opłat urzędowych.

Kontakt z urzędem na każde wezwanie.

Obsługa w j. angielskim.

Do ceny dolicz opłatę urzędową 100 zł.

* kwota netto.

Zezwolenie typ B 

Dla kadry zarządzającej.

1500 zł *

Czas realizacji 1-4 miesiące.

Konsultacja wstępna.

Wypełnienie wniosku.

Pomoc w załącznikach.

Wsparcie przy dokumentach firmowych.

Wniesienie opłat urzędowych.

Kontakt z urzędem na każde wezwanie.

Obsługa w j. angielskim lub rosyjskim.

Do ceny dolicz opłatę urzędową 100 zł.

* kwota netto.

Zezwolenie typ C, D, E

Dla pracowników delegowanych i inne przypadki.

1800 zł *

Czas realizacji 1-4 miesiące.

Konsultacja wstępna.

Wypełnienie wniosku.

Pomoc w załącznikach.

Pomoc w tłumaczeniach dokumentów.

Wniesienie opłat urzędowych.

Kontakt z urzędem na każde wezwanie.

Obsługa w j. angielskim lub rosyjskim.

Do ceny dolicz opłatę urzędową 100 zł.

* kwota netto.

Ceny netto. Należy doliczyć 23% VAT. W przypadku konieczności osobistych wizyt w innych urzędach niż Warszawa możemy doliczyć koszty podróży. Zawsze informujemy o tym wcześniej.

Zamów zezwolenie na pracę online.

Wypełnij zgłoszenie i zatrudnij cudzoziemca. Masz pytania? Zamów DARMOWE konsultacje.

Odpowiednie zezwolenie.

Wspieramy cały proces. Od wyboru kodów PKD, przez kod stanowiska pracownika do formy zatrudnienia.

Minimum wizyt w urzędzie

Wszystko załatwimy w Państwa imieniu. Bez martwienia się o poprawność wypełnionych dokumentów. Bez śledzenia przebiegu procedury.

3 pakiety.

Wybierz odpowiedni dla Twojej sytuacji.

Od A do Z.

Uzupełniamy formularze i wnosimy opłaty. Kompletujemy dodatkowe dokumenty tłumaczenia i zaświadczenia.

W kolejnym kroku wypełnisz krótki formularz i otrzymasz pełne informacje.

Wymagane dokumenty.

Każdy rodzaj zezwolenia to nieco inne dokumenty, jakie należy przedłożyć w Urzędzie Wojewódzkim. Uzależnione są od:

 • rodzaju firmy, która zatrudnia
 • narodowości cudzoziemca
 • stanowiska, które obcokrajowiec będzie zajmował
 • okresu zatrudnienia
 • rodzaju umowy

Wspólne załączniki do wniosku o zezwolenie typu a, b, c, d i e:

 • wniosek do zezwolenia
 • oświadczenie o niekaralności
 • dokumenty pracownika – np. paszport
 • dokumenty firmy
 • umowa o pracę, powołanie na Prezesa Zarządu
 • pełnomocnictwo
Dokumenty wymagane do poszczególnych rodzajów zezwoleń:
 • odpis KRS
 • wyciąg z konta bankowego
 • dokumenty kadrowe
 • zamówienie, umowa pomiędzy firmami
 • i inne

Typ zezwolenia na pracę.

Każdy z typów zezwolenia odnosi się do innej okoliczności zatrudnienia.

Najbardziej popularna forma. Zezwolenie typu A dotyczy cudzoziemca, którego zatrudnia firma lub osoba fizyczna, mającą siedzibę na terenie Polski. W uproszczeniu, jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w swojej firmie, będziesz potrzebować zezwolenia typ A. Od Ciebie zależy, czy to będzie umowa o pracę, zlecenie czy inna dopuszczona prawem forma zatrudnienia.

Zezwolenie typu B odnosi się do sytuacji, gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie spółki. Do tego grona zaliczymy: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu, czy Prokurenta. Procedura jest bardziej skomplikowana niż w przypadku Typu A i wykaz dokumentów jest dużo dłuższy.

Typ C przewidziany jest do zatrudnienia cudzoziemca delegowanego do oddziału, filii lub spółki zależnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętaj, aby wykazać zależność pomiędzy spółkami.

Z typem D mamy najczęściej odczynienia w przypadku delegowania pracownika z firmy zagranicznej, która nie jest powiązana z podmiotem polskim. Wykonywana praca ma charakter krótkotrwały. Dotyczy to głownie prac serwisowych czy montażu urządzeń. Mówimy wówczas o eksporcie usług.

Wszystkie inne sytuacje, które nie mają odzwierciedlenia w wymienionych sytuacjach obejmujących typy A, B, C lub D zawierają się w typie E.

Musisz pamiętać o kilku zasadach:
 • Od podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi zależy długość zezwolenia i może wynosić od 1 do 3 lat.
 • Istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia po zakończeniu okresu wskazanego w dokumencie.
 • Możliwe jest także kontynuowanie pracy bez konieczności wcześniejszego opiniowania. Informacja Starosty będzie potrzebna w przypadku, gdy zatrudniasz cudzoziemca na podstawie powierzenia pracy, opłacasz pełne składki ZUS i chcesz dalej zatrudniać danego pracownika.
 • Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wszelkie decyzje należą do kompetencji odpowiedniego Wojewody.

Co to jest zezwolenie na pracę typu A?

Dokument wydawany przez Wojewodę, który pozwala na legalne zatrudnienie obcokrajowca. Umowa, jaką zawiera pracodawca może mieć różne formy i wykazana jest w zezwoleniu – np. umowa o pracę, zlecenie czy inna dopuszczona prawem polskim.
Dokument wskazuje pełne dane pracodawcy i pracownika, stanowisko i okres, na jaki jest wydawane.

Wydawanie zezwolenia do pracy cudzoziemcowi, inaczej mówiąc zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest ściśle określone przepisami i odpowiednimi ustawami.

Dostęp do rynku pracy przez wydanie zezwolenia na pracę jest domeną Urzędu Wojewódzkiego. Na mocy ustawy z dnia z dnia 12 grudnia 2013 r., Urząd Wojewódzki odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub głównej siedziby firmy, wydaje zgodę na wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładne zasady określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jak wypełnić wniosek o zezwolenie typu a?

Wniosek wypełnia pracodawca. Jeśli korzystasz z naszych usług, nie musisz martwić się o poprawność wypełnianego wniosku. Wystarczy, że podasz kilka informacji, a wypełniamy druki w Twoim imieniu. Zobacz jak bardzo prosty wniosek online udostępniamy dla naszych klientów.

Czym różni się zezwolenie na pracę a oświadczenie wykonania pracy?

Pierwsza forma przewidziana jest dla wszystkich narodowości, natomiast oświadczenie dotyczy uproszczonej formy uzyskania pozwolenia przeznaczonej dla wybranych krajów. Więcej na temat powierzenia: oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy.

Dla podmiotu powierzającego wykonywanie pracy jest to dużo prostsza i szybsza procedura uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Ile wynosi opłata za zezwolenie typu A?

Opłata urzędowa to 100 zł. W przypadku zezwolenia typu D opłata wynosi 200 zł. Za przedłużenie zezwolenie na pracę zapłacisz 50 zł.

Na jaki okres wydawane jest zezwolenie typu A?

Najczęściej składamy wniosek o zezwolenie na 3 lata. Możesz wnioskować o krótszy okres np. 1 roku.

Co to jest zezwolenie na pracę sezonową?

Specjalny rodzaj pozwolenia na pracę przewidziany dla firm, czy osób, których charakter funkcjonowania jest związany z sezonowością. Dotyczy to głównie rolnictwa i ogrodnictwa, ale także małej gastronomii czy pensjonatów. Ważne, że w przypadku firm, które chcą skorzystać z tej formy zatrudnienia cudzoziemca, wymaga się przedstawienia PKD, które pozwala na takie zatrudnienie.
Musisz pamiętać, że nawet jeśli Twoja firma wykonuje np. prace budowlane, które nie są możliwe do realizacji zimą, to nie możesz starać się o zatrudnienie na podstawie dokumentu zezwolenia na prace sezonowe.

Jak mogę ten dokument w języku angielskim?

Pytani o „Zezwolenie na pracę” in English, określamy je jako work permit. Posługujemy się językiem angielskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim i arabskim. Więc możesz kierować do nas zapytania w tych językach. Poniżej krótkie podsumowanie w każdym z tych języków.

Jak wypełnić pełnomocnictwo?

Odpowiedni dokument zostanie przez nas przygotowany. Należy go podpisać zgodnie z umocowaniem, które najczęściej znajduje się w KRS firmy. Pamiętaj, że zatrudniając cudzoziemca, musisz także przygotować oświadczenie o niekaralności i ono także musi być podpisane przez osoby widniejące w KRS.

Jaki jest czas oczekiwania?

Wiele zależy od województwa, w którym znajduje się siedziba firmy. Urzędy zwykle pracują w kolejności zgłoszeń i najczęściej zezwolenia wydawane są w przedziale od 2 do 4 miesięcy. W województwie mazowieckim, mamy możliwość skorzystania z kilku możliwości złożenia wniosków. Wybór odpowiedniego trybu może przyspieszyć wydanie decyzji.

E-zezwolenie na pracę, tryb koordynatorski, czy uzasadniona prośba o wcześniejsze wydanie decyzji, może znacznie przyspieszyć prace. Nie są to procedury, które możemy wykorzystać w każdej sytuacji.

Co to jest opinia Starosty i czy mogę być zwolniony z jej okazania?

Instytucje rynku pracy mają zadanie przeciwdziałania bezrobociu. Zatrudnienie cudzoziemca nie może odbyć się bez pozytywnego zaopiniowania, które umożliwi taki krok.

Istnieje wąska lista zawodów, na które rynek pracy wykazuje większe zainteresowanie i są one zwolnione z konieczności opiniowania w Starostwie. Tym samym, w przypadku stanowiska pracy, które znajduje się na liście, nie ma konieczności uzyskania informacji Starosty. Sprawdź informacja na portalu gov.pl.

Konieczność posiadania informacji Starosty, jest niezbędne w pozostałych przypadkach. Gdy ogłoszenie w urzędzie nie daje możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, wtedy wydawana jest decyzja pozytywna.

Nie zawsze wymagana jest taka procedura. Nie musisz okazywać opinii w przypadku innych kilku sytuacji. Np. przedłużając już istniejącą umowę, o ile opłacałeś składki na ZUS, czy zatrudniając cudzoziemca z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy do opieki lub korzystając z uproszczonej formy powierzenia wykonywania pracy. Także w przypadku delegowania reprezentanta firmy zagranicznej do pracy w filii firmy na terenie RP.

W innych przypadkach konieczna jest procedura uzyskania opinii urzędu Starosty. Może, ale nie musi wydać pozytywną dla Ciebie decyzję.

Proces uzyskania takiej decyzji zajmuje zwykle od 2 do 3 tygodni. Nie może on być pominięty, jeśli proponowane wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie widnieje na liście zawodów preferowanych.

Co zrobić, gdy mam zezwolenie na pracę typu a u innego pracodawcy i chcę zmienić pracę?

Zezwolenie na pracę wydawane jest dla pracodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że nie możesz zezwolenia użyć rozpoczynając pracę w innej firmie. Podmiot zatrudniający musi poddać się weryfikacji i pozyskać zezwolenie dla Ciebie w odrębnym postępowaniu.

Czy możesz zatrudnić cudzoziemca bez zezwolenia?


Tematy pokrewne