Zezwolenie na pobyt czasowy

Pozwolenie na pobyt czasowy z możliwością podjęcia pracy oraz karta pobytu dla obcokrajowców przebywających na terytorium Polski. Procedura może potrwać od 3 do 6 miesięcy. W niektórych przypadkach może być przedłużona. Zezwolenia wydawane są przez urzędy wojewódzkie. Pomożemy przejść przez procedurę szybko i skutecznie.

Wymagania do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy

 • 2 x wypełniony i podpisany wniosek.
  2 egzemplarze wypełnionego i podpisanego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
 • 4x zdjęcie – aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45×35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle.
 • Paszport – Ważny dokument podróży (2 kserokopie, oryginał do wglądu).
 • Zgoda RODO

Cennik

Proste zasady bez żadnych “haczyków”:

Standard

997 zł

 • Termin wydania pozwolenia jest uzależniony od decyzji Urzędu Wojewódzkiego. Teoretycznie nie może on być dłuższy niż 6 miesięcy

+ Opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku 340-440 zł oraz opłata skarbowa za wydanie karty 50 zł

Ekspres

1497 zł

 • Tryb ekspresowy zawiera pisanie 2 pism o przyspieszenie wydania decyzji. Termin wydania pozwolenia jest uzależniony od decyzji Urzędu Wojewódzkiego. Teoretycznie nie może on być dłuższy niż 6 miesięcy. 

+ opłaty urzędowe

Zamów usługę online

Prosimy o zgodę na kontakt. Dane z formularza wykorzystujemy jedynie do przesłania odpowiedzi. Nigdy nie wysyłamy reklam, spamu i innych ofert.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Wszystkie dokumenty dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy muszą być przetłumaczone przysięgle. Proponujemy 10% zniżki na tłumaczenie wykonane za naszym pośrednictwem.

Złożenie poniżej wymienionych dokumentów jest niezbędne do rozpoczęcia procedury. Dodatkowe dokumenty różnią się od siebie w zależności od celu pobytu na terenie RP. Więcej informacji udzielamy podczas konsultacji osobistej z naszym pracownikiem.

Dokumenty składane są w Urzędzie ds Cudzoziemców.


Pozwolenie na pobyt czasowy – pytania i odpowiedzi

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

O ten dokument może ubiegać się cudzoziemiec, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Wyjątkiem są zezwolenia na pobyt czasowy udzielane ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu oraz ze względu na pracę sezonową.

Na jak długo wydawane są zezwolenia?

Decyzje wydawane są na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca przebywającego na terytorium RP, jednak nie dłuższy niż 3 lata.

Kiedy muszę złożyć wniosek ?

Wniosek trzeba złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Czy wniosek trzeba złożyć osobiście?

Tak. Wniosek składa się osobiście we właściwym urzędzie wojewódzkim. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożenia odcisków palców, w celu wydania karty pobytu. Wynika to z zapisów ustawy i nie może zastąpić tego aktu żaden z członków rodziny.

Dlaczego przy składaniu wniosku muszę złożyć odciski palców?

Dane w postaci odcisków palców są pobierane wyłącznie na potrzeby wydania karty pobytu. Do momentu odbioru karty pobytu dane są przechowywane w odpowiednich rejestrach, a następnie kasowane.

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na pobyt czasowy?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji  zależy od celu pobytu cudzoziemca w Polsce. Standardowa opłata wynosi 340 zł.

Ile kosztuje wydanie karty pobytu?

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł.
W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, przysługuje ulga w opłacie, która wynosi 25 zł.

Jakie dokumenty muszę okazać, aby uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy?

Wymaganymi dokumentami są między innymi:

 • wypełniony formularz wniosku o udzielenie pozwolenia;
 • 4 aktualne fotografie;
 • kserokopia dokumentu podróży.

Czy dokumenty do wniosku, które są w języku obcym muszą być przetłumaczone?

Dokumenty, które służą jako dowód w sprawie, należy złożyć wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Dołączenie tłumaczenia przysięgłego może skrócić czas załatwienia sprawy.

Jaki jest status cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego przebywania obcokrajowca na terenie RP i nie zawierał braków formalnych (lub braki zostały uzupełnione w terminie), przebywanie obcokrajowca uznaje się za legalny. Właściwy miejscowo wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży stempel, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt uznaje się za legalny od momentu złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja dotycząca zezwolenia staje się ostateczna.

Czy posiadając stempel potwierdzający złożenie wniosku o pobyt czasowy można podróżować po innych krajach strefy Schengen?

Nie. Stempel wydany przez wojewodę nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po innych krajach strefy Schengen. Cudzoziemiec może wyjechać do kraju swojego pochodzenia, jednak przy ponownym wjeździe na terytorium RP powinien uzyskać wizę.

Jak długo czeka się na decyzję dotyczącą zezwolenia na pobyt czasowy?

W związku z tym, iż procedura wydania dokumentu jest zawiła i wymaga konsultacji z wieloma instytucjami, decyzja może zostać wydana po upływie 1 miesiąca po złożeniu wniosku.

Jaki dokument potwierdza wydanie zezwolenia?

Cudzoziemcowi, który uzyskał zgodę na pobyt na terytorium RP wydawana jest karta pobytu. Określa ona tożsamość cudzoziemca i uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Czy można cofnąć zezwolenie?

Tak. Jeśli zaistnieją szczególne okoliczności, zgoda na może zostać cofnięta.

Czy trzeba opuścić terytorium RP po odmownej decyzji?

Tak. Cudzoziemiec, który uzyska odmowę, umorzenie lub cofnięcie zgody, musi opuścić terytorium Polski w terminie 30 dni od momentu ostatecznej decyzji.

Kiedy wygasa zgoda na pobyt? zezwolenie na pobyt czasowy?

Urząd informuje, że zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z dniem uzyskania kolejnego lub zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa polskiego.

Czy można odwołać się od decyzji?

Tak. Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje prawo do złożenia odwołania. Odwołanie składa się do szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, w terminie do 14 dniu od dnia doręczenia decyzji.

Czy można przedłużyć kończące się zezwolenie na pobyt czasowy?

Niestety nie ma możliwości przedłużenia zezwolenia na ten rodzaj pobytu. W takim przypadku należy ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia.

Czy wymagane jest umówienie się na wizytę celem złożenia wniosku?

Tak. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć wyłącznie w trakcie wcześniej umówionej wizyty.

Bardziej szczegółowe informacje można sprawdzić pisząc do nas lub na stronie: Urząd Wojewódzki (dział do spraw cudzoziemców)


Sprawdź tematy pokrewne

Zaproszenie cudzoziemca do Polski

Apostille KRS

Legalizacja dokumentu prywatnego

Zaświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy