Zezwolenie na pobyt czasowy – gdzie złożyć dokumenty i jak uzyskać kartę pobytu czasowego.

Pozwolenie na pobyt czasowy z możliwością podjęcia pracy oraz karta pobytu dla obcokrajowców przebywających na terytorium Polski. Procedura może potrwać od 3 do 6 miesięcy. W niektórych przypadkach może być przedłużona. Zezwolenia wydawane są przez urzędy wojewódzkie. Pomożemy przejść przez procedurę szybko i skutecznie.

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

Kolejka

Minimum wizyt w urzędzie

 • 2 wizyty – złożenie dokumentów i odbiór karty pobytu – resztę spraw załatwiamy za Ciebie
Proces

Od A do Z

 • Kompleksowa usługa całego procesu.
 • Pomagamy zebrać wymagane załączniki.
 • Pełna reprezentacja przed urzędem.
 • Umawiamy spotkanie.
Dokumenty

Uzupełniamy formularze

 • Uzupełniamy druki urzędowe.
 • Kompletujemy dodatkowe dokumenty.

Ile kosztuje usługa zezwolenia na pobyt czasowy?

Standard

1500 zł

Czas realizacji 5-8 miesięcy

Opłata skarbowa 340 lub 440 zł

Pełnomocnictwo 17 zł w cenie

Opłata za kartę 50 zł

Pakiet VIP

2500 zł

Czas realizacji najszybszy z możliwych

Opłata urzędowa 340 lub 440 zł

Pełnomocnictwo w cenie

Czynności przyspieszające w cenie

Usługa realizowana w woj. Mazowieckim. Inne województwa – opłata dodatkowa 500 zł za wizytę w urzędzie. Wcześniej uzgodniona.

Zamów zezwolenie na pobyt

Wypełnij formularz. W kolejnym kroku prześlemy wszystkie wymagane szczegóły i poprowadzimy krok po kroku.

Dokument – Zezwolenie na pobyt czasowy
Jaki jest powód Twojego pobytu czasowego?
Zgoda RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę WizaSerwis Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do przedstawienia szczegółowej oferty związanej z zapytaniem.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

400 referencji

Każda z nich podpisana z imienia i nazwiska przez osoby decyzyjne w firmach lub instytucjach. Jesteśmy najbardziej rekomendowaną firmą w Polsce.

Ponad 100 000 zleceń

Na rynku od 2006 roku. Wiele tysięcy przeprowadzonych spraw. Jesteśmy autoryzowanym agentem w kilku ambasadach w Warszawie i Berlinie.

Bezpieczeństwo

 • Budynek monitorowany 24 h z ochroną i rejestracją wejść.
 • Ogniotrwały sejf.
 • Zabezpieczony system przechowywania danych.
 • Monitoring 24h pracy biura.

Wymagania do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy

 • 2 x wypełniony i podpisany wniosek – 2 egzemplarze wypełnionego i podpisanego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
 • 4x zdjęcie – aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45×35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle.
 • Paszport – Ważny dokument podróży (2 kserokopie, oryginał do wglądu).
 • Załączniki – odpowiednie załączniki ze względu na cel – lista załączników nie jest ściśle określona. Pomagamy je zgromadzić.
 • Zgoda RODO

Opłaty urzędowe : 340 PLN

Spodziewany czas : 180 days

Jak otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy?

 1. Spotkanie. Uzupełnienie dokumentacji.

  Przygotowujemy wniosek i uzupełniamy dokumenty. Kompletujemy załączniki. Umawiamy się na dłuższe spotkanie.

  Dokumenty

 2. Wizyta w urzędzie.

  Umawiamy spotkanie i wspólnie składamy dokumenty. O nic się nie martwisz. Prowadzimy spotkanie w Twoim imieniu.

  Umówienie na spotkanie w Chińskim Centrum.

 3. Prowadzenie sprawy.

  Nie martwisz się o nic. Prowadzimy sprawę w Twoim imieniu przez cały proces.

  Różne usługi w procesie

 4. Decyzja gotowa. Karta do odbioru.

  Umawiamy wizytę na złożenie odcisków palców i odbiór karty.

  Legalizacja

Uwagi:
 • Lista załączników nie jest ściśle określona.
Potrzebujesz:
 • Pełen komplet dokumentów.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Wszystkie dokumenty dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy muszą być przetłumaczone przysięgle. Proponujemy 10% zniżki na tłumaczenie wykonane za naszym pośrednictwem.

Złożenie poniżej wymienionych dokumentów jest niezbędne do rozpoczęcia procedury. Dodatkowe dokumenty różnią się od siebie w zależności od celu pobytu na terenie RP. Więcej informacji udzielamy podczas konsultacji osobistej z naszym pracownikiem.

Dokumenty składane są w Urzędzie ds Cudzoziemców.

Pozwolenie na pobyt czasowy. Karta pobytu
WizaSerwis.pl – Wizy, apostille, legalizacje

Pozwolenie na pobyt czasowy – pytania i odpowiedzi

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

O ten dokument może ubiegać się cudzoziemiec, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Wyjątkiem są zezwolenia na pobyt czasowy udzielane ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu oraz ze względu na pracę sezonową – sprawdź Zezwolenie na pracę.

Na jak długo wydawane są zezwolenia?

Decyzje wydawane są na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca przebywającego na terytorium RP, jednak nie dłuższy niż 3 lata.

Kiedy muszę złożyć wniosek ?

Wniosek trzeba złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Czy wniosek trzeba złożyć osobiście?

Tak. Wniosek składa się osobiście we właściwym urzędzie wojewódzkim. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożenia odcisków palców, w celu wydania karty pobytu. Wynika to z zapisów ustawy i nie może zastąpić tego aktu żaden z członków rodziny.

Dlaczego przy składaniu wniosku muszę złożyć odciski palców?

Dane w postaci odcisków palców są pobierane wyłącznie na potrzeby wydania karty pobytu. Do momentu odbioru karty pobytu dane są przechowywane w odpowiednich rejestrach, a następnie kasowane.

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na pobyt czasowy?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji  zależy od celu pobytu cudzoziemca w Polsce. Standardowa opłata wynosi 340 zł.

Ile kosztuje wydanie karty pobytu?

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł.
W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, przysługuje ulga w opłacie, która wynosi 25 zł.

Jakie dokumenty muszę okazać, aby uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy?

Wymaganymi dokumentami są między innymi:

 • wypełniony formularz wniosku o udzielenie pozwolenia;
 • 4 aktualne fotografie;
 • kserokopia dokumentu podróży.

Czy dokumenty do wniosku, które są w języku obcym muszą być przetłumaczone?

Dokumenty, które służą jako dowód w sprawie, należy złożyć wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Dołączenie tłumaczenia przysięgłego może skrócić czas załatwienia sprawy.

Jaki jest status cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego przebywania obcokrajowca na terenie RP i nie zawierał braków formalnych (lub braki zostały uzupełnione w terminie), przebywanie obcokrajowca uznaje się za legalny. Właściwy miejscowo wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży stempel, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt uznaje się za legalny od momentu złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja dotycząca zezwolenia staje się ostateczna.

Czy posiadając stempel potwierdzający złożenie wniosku o pobyt czasowy można podróżować po innych krajach strefy Schengen?

Nie. Stempel wydany przez wojewodę nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po innych krajach strefy Schengen. Cudzoziemiec może wyjechać do kraju swojego pochodzenia, jednak przy ponownym wjeździe na terytorium RP powinien uzyskać wizę.

Jak długo czeka się na decyzję dotyczącą zezwolenia na pobyt czasowy?

W związku z tym, iż procedura wydania dokumentu jest zawiła i wymaga konsultacji z wieloma instytucjami, decyzja może zostać wydana po upływie 1 miesiąca po złożeniu wniosku.

Jaki dokument potwierdza wydanie zezwolenia?

Cudzoziemcowi, który uzyskał zgodę na pobyt na terytorium RP wydawana jest karta pobytu. Określa ona tożsamość cudzoziemca i uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Czy można cofnąć zezwolenie?

Tak. Jeśli zaistnieją szczególne okoliczności, zgoda na może zostać cofnięta.

Czy trzeba opuścić terytorium RP po odmownej decyzji?

Tak. Cudzoziemiec, który uzyska odmowę, umorzenie lub cofnięcie zgody, musi opuścić terytorium Polski w terminie 30 dni od momentu ostatecznej decyzji.

Kiedy wygasa zgoda na pobyt? zezwolenie na pobyt czasowy?

Urząd informuje, że zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z dniem uzyskania kolejnego lub zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa polskiego.

Czy można odwołać się od decyzji?

Tak. Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje prawo do złożenia odwołania. Odwołanie składa się do szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, w terminie do 14 dniu od dnia doręczenia decyzji.

Czy można przedłużyć kończące się zezwolenie na pobyt czasowy?

Niestety nie ma możliwości przedłużenia zezwolenia na ten rodzaj pobytu. W takim przypadku należy ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia.

Czy wymagane jest umówienie się na wizytę celem złożenia wniosku?

Tak. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć wyłącznie w trakcie wcześniej umówionej wizyty.

Bardziej szczegółowe informacje można sprawdzić pisząc do nas lub na stronie: Urząd Wojewódzki (dział do spraw cudzoziemców)


Sprawdź tematy pokrewne