Skip to content

Notariusz online

Wybierz tryb uzyskania kopii notarialnej dokumentu. W przypadku innych usług notarialnych, prosimy o email.

Wybierz tryb uzyskania kopii notarialnej dokumentu. W przypadku innych usług notarialnych, prosimy o email.

Tryb uzyskania dokumentu:

Sprawdź ile stron ma dokument. Każda strona to koszt 6zł + VAT
Zaznacz jeśli potrzebujesz poświadczenia. Opłata zawiera koszty sądowe - 26zł za każdy dokument.
Wybierz, jeśli potrzebujesz apostille dokumentu. Opłaty zawierają koszty urzędowe - 60zł za każdą pieczęć Apostille.
Product total
Options total
Grand total
Sprawdź ile stron ma dokument. Każda strona to koszt 6zł + VAT
Zaznacz jeśli potrzebujesz poświadczenia. Opłata zawiera koszty sądowe - 26zł za każdy dokument.
Wybierz, jeśli potrzebujesz apostille dokumentu. Opłaty zawierają koszty urzędowe - 60zł za każdą pieczęć Apostille.
Product total
Options total
Grand total
ISBN-

WYMAGANIA:

1.
Oryginał dokumentu

Wymagany do sporządzenia kopii notarialnej.

Notariusz online

W dawnej Polsce zwany Rejentem. Jest to osoba zaufania publicznego. Z racji wykonywanych czynności, większość z nich odbywa się w kancelarii Notariusza. Możemy pomóc w niektórych czynnościach. Skorzystaj z formularza “Notariusz online“, aby umówić na usługę. Notarialne poświadczenie dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem.

W celu uzyskania kopii notarialnej / odpisu notarialnego dokumentów należy wysłać do nas oryginał, na podstawie którego notariusz poświadczy dokumenty za zgodność z oryginałem. Koszt notarialnego poświadczenia dokumentów jest uzależniony od ilości stron dokumentu.

Na czym polega poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem?

Poświadczenie przez notariusza zgodności kopii (odpisu lub wyciągu) z okazanym oryginałem pozwala na posługiwanie się dokumentem w wielu miejscach. Tworząc kopię notarialną, notariusz nadaje dokumentowi moc prawną oryginału. W niektórych przypadkach nie jest możliwe pozostawienie oryginału dokumentu w urzędzie (np. gdy posiadamy wyłącznie jeden egzemplarz) i wykonanie poświadczenia notarialnego jest jedyną szansą na pozytywne załatwienie sprawy.

Co to jest odpis notarialny?

Na podstawie okazanego oryginału notariusz dokonuje kserokopii dokumentu. Na kserokopii zostaje umieszczona informacja, iż dokument został poświadczony za zgodność z oryginałem. Po zakończeniu czynności notarialnych, na dokumencie musi się znaleźć numer repertorium, pieczęć oraz nazwisko notariusza.

Co to jest wypis notarialny?

Wypis stanowi dokładną kopię oryginału. W wypisie notarialnym nie uwzględnia się żadnych poprawek oraz adnotacji. Jest wierną kopią oryginału i w obrocie prawnym może być stosowany z nim zamiennie.

Co to jest odpis notarialny?

Odpis notarialny zawiera pełną treść oryginału aktu notarialnego, nie jest jednak jego dosłowną kopią. Opisać w nim można zarówno treść jak i sam wygląd dokumentu. W odpisie notarialnym zapisane zostają wszelkie adnotacje lub poprawki.

Co to jest wyciąg notarialny?

Wyciąg notarialny sporządzany jest na podstawie oryginału dokumentu jednak zawiera wyłącznie jego fragmenty, które są istotne ze względu na brzmienie dokumentu. Kancelaria notarialna dokonuje czynności notarialnych wyłącznie części dokumentu i ta część jest poświadczana. Oczywiście na dokumencie widnieje informacja, iż dokument zawiera informacje „wyciągnięte” z oryginalnego dokumentu.

Ile kosztuje poświadczenie notarialne?

Koszt uzyskania poświadczenia notarialnego za zgodność z oryginałem wynosi 6 zł + VAT za każdą rozpoczętą stronę A4. Cena ta jest wartością maksymalną i może być negocjowana (np. w przypadku bardzo dużej ilości stron do poświadczenia).

Kto może uzyskać poświadczenie notarialne?

Każdy kto znajduje się w posiadaniu oryginału dokumentu. Nie jest wymagane uzyskanie pełnomocnictwa od podmiotu, którego dokument dotyczy.

Czy notariusz może również poświadczyć dokumenty prywatne?

Tak. Kancelaria notarialna poświadcza zarówno dokumenty urzędowe jak i dokumenty prywatne. Dokumenty prywatne stanowią dowód, iż dana osoba dokument podpisała. Warto jednak zaznaczyć, iż sporządzony notarialnie odpis dokumentu prywatnego nie staje się dokumentem urzędowym. Notariusz nie poświadcza dokumentu a jedynie jego zgodność z oryginałem (w całości lub części).

Co w przypadku gdy oryginalny dokument posiada cechy szczególne (uszkodzenia, znaki wodne)?

W takiej sytuacji oczywiście nie są one przenoszone na kopię notarialną dokumentu. Notariusz w wykonanym poświadczeniu stwierdza ewentualne cechy szczególne i opisuje je w klauzuli poświadczeniowej.

Czy notariusz może poświadczyć dokumenty wydane elektronicznie?

Niestety nie. Dokumentów wydanych elektronicznie kancelaria notarialna nie opatruje pieczęcią notarialną.

Czy notariusz może odmówić wykonania poświadczenia notarialnego?

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, na każdym etapie sprawy ma prawo odmówić wykonania określonej czynności notarialnej. Jeśli notariusz uzna, że jest ona niezgodna z prawem lub jeśli jest sprzeczna z interesami stron postępowania, poświadczenie nie zostanie wykonane. Odmowa musi zostać przez notariusza zaprotokołowana. Przysługuje od niej odwołanie, które należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia uzyskania odmowy.

Czy do uzyskania poświadczenia notarialnego wymagane jest okazanie dowodu osobistego?

Do uzyskania poświadczenia notarialnego nie jest wymagane okazanie dowodu osobistego lub żadnego innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Sprawdź usługi pokrewne:

Apostille

Legalizacja dokumentu firmowego

MSZ

Sąd Okręgowy w Warszawie

Apostille KRS

Zaświadczenie o niekaralności