Nostryfikacja dyplomu

Kto dokonuje nostryfikacji dyplomów?

Postępowanie nostryfikacyjne w sprawie uznania dyplomu prowadzone jest przez uczelnię wyższą. Warunkiem jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych innego państwa. Procedura uznania kwalifikacji zawodowych z innego kraju wymaga od osoby ubiegającej się o postępowanie nostryfikacyjne tego, aby złożyła wniosek skierowany do wybranej uczelni nostryfikującej.

Co do jest nostryfikacja dyplomu?

Nostryfikacja jest to procedura, która ma na celu ustalenie odpowiednika zagranicznego dyplomu celem potwierdzenia posiadanego wykształcenia wyższego. Nostryfikacji podlegać może dyplom ukończenia studiów wyższych, ukończonych za granicą (np. nostryfikacja dyplomu z Ukrainy), co do którego nie ma możliwości uznawania go za równoważny dyplomowi i tytułowi zawodowemu wydawanemu przez uczelnie wyższe w Polsce.

Podstawą prawną w sprawie postępowania nostryfikacyjnego względem dyplomu uzyskanego za Polską jest art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).

Wymagania do uzyskania nostryfikacji dyplomu

  • Dyplom – Oryginał lub kopię notarialną dokumentu ukończenia uczelni
  • Dokumenty dodatkowe – poświadczające przebieg, zakres i czas nauki, dodatkowe szkolenia, kursy.
  • Zgoda RODO

Zamów apostille do nostryfikacji

Wypełnij dane a w kolejnym kroku otrzymasz pełne informacje, jak przygotować dokumenty. Poprowadzimy Cię krok po kroku.

  • Bez wizyty w MSZ
  • Bez chodzenia od okienka do okienka
  • Bez stania w kolejkach
Apostille od 117

Jeśli potrzebujesz legalizacji dokumentów.

W cenie do 3 dokumentów. Kolejny 50 zł / urząd.

Jakie dokumenty są wymagane aby dokonać nostryfikacji?

Oprócz wniosku konieczne będzie dołączenie:

  1. dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, będącego dowodem w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów;
  2. dokumentów, które umożliwią ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów na określonym poziomie;
  3. świadectwa, dyplomów ukończenia studiów lub innych dokumentów, na podstawie których została ta osoba przyjęta na dane studia.

Dokumenty wskazane w punktach 1-3 mogą być złożone w postaci kopii, które będą poświadczone za zgodność z oryginałem. Dokonuje tego uczelnia nostryfikująca.

W sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą uczelnia może czasem zażądać przedłożenia tłumaczenia przysięgłego. Wykonuje je tłumacz przysięgły nostryfikowanego dokumentu lub dyplomów lub innych informacji w przypadku niejasności związanych z przedstawionym kompletem dokumentów.

Postępowanie nostryfikacji czyli uznania dyplomu polega na tym, że porównywany jest program studiów. Brane są pod uwagę także, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, a także realizowane praktyki zawodowe i czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. Wszystkie wspomniane powyżej wytyczne muszą być spełnione na określonym poziomie, który określa dana instytucja, aby można było przeprowadzić procedurę nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych.

Jak sprawdzić autentyczność dyplomu uzyskanego za granicą?

W sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą prosimy kontaktować się z konkretną uczelnią. Czas i koszty postępowania nostryfikacyjnego dyplomu uzyskanego za granicą zależą od konkretnej uczelni. Najczęściej dyplom jest nostryfikowany w okresie do 90 dni licząc od daty złożenia wniosku. O wyniku i decyzji uczelni osoba aplikująca jest informowana osobiście. Wydawane wówczas zaświadczenie informuje, że okazany dyplom, który został uzyskany za granicą jest równoważny z konkretnym polskim dyplomem. Np. dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, nadającym konkretny polski tytuł zawodowy (np. licencjata, inżyniera, magistra czy też lekarza).

Jeśli decyzja wydana przez instytucję nie jest zadowalająca, jest możliwość odwołania się od niej. Podstawą prawną jest wówczas art. 127 KPA, oraz Zalecenie w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą przyjęte w 2001 r., ze zmianą w 2010 r. Więcej informacji można uzyskać na stronie NAWA (dostępna w języku polskim lub angielskim).


Sprawdź tematy pokrewne