Skip to content

Zaświadczenie o niekaralności

Potrzebujesz zaświadczenie o niekaralności?

Pozyskujemy orzeczenie o niekaralności + pieczęć apostille nawet w 1 dzień. Wybierz odpowiednią procedurę dotyczącą odpisu z KRK.

Potrzebujesz zaświadczenie o niekaralności?

Pozyskujemy orzeczenie o niekaralności + pieczęć apostille nawet w 1 dzień. Wybierz odpowiednią procedurę dotyczącą odpisu z KRK.

Tryb uzyskania dokumentu:

Potrzebujesz legalizacji dokumentu? Zaznacz odpowiednią opcję.
Apostille - jeśli kraj honoruje zapisy umowy haskiej.
Legalizacja zwykła - jeśli potrzeba jest jeszcze dodatkowa legalizacja w ambasadzie
Product total
Options total
Grand total
Potrzebujesz legalizacji dokumentu? Zaznacz odpowiednią opcję.
Apostille - jeśli kraj honoruje zapisy umowy haskiej.
Legalizacja zwykła - jeśli potrzeba jest jeszcze dodatkowa legalizacja w ambasadzie
Product total
Options total
Grand total
ISBN- 5907471978270

WYMAGANIA:

1.
Wypełniony wniosek

Prosimy o pobranie i uzupełnienie wniosku. Dokładnie na tym wniosku zostanie przybita pieczęć i ewentualne apostille. Prosimy o dokładne uzupełnienie. https://wizaserwis.pl/wnioski/KRK-formularz.pdf

2.
Pełnomocnictwo

Prosimy o pobranie i uzupełnienie. https://wizaserwis.pl/wnioski/KRK-upowaznienie.docx

Zaświadczenie o niekaralności.

Zaświadczenie o niekaralności to potwierdzenie, iż dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Dokument jest wymagany często przez pracodawcę, który chce mieć pewność, że osoba nie jest widoczna w rejestrze. Niekiedy wynika to z przepisów prawa, które dopuszczają do wykonywania jakiejś pracy jedynie osobom, które nie były wcześniej karane. Odpis wymagany jest także przy podejmowaniu pracy za granicą lub w celach wizowych. Niektóre kraje wymagają tego dokumentu, aby wydać wizę pobytową, np. Brazylia

Zaświadczenie KRK – pytania i odpowiedzi

Jak mogę uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenia o niekaralności dostępne są w punktach informacyjnych KRK. Dokładna lista punktów znajduje się tutaj.  Adresem wartym zapamiętania jest ul Czerniakowska 100 00-454 Warszawa. Wniosek o udzielenie informacji o osobie można złożyć osobiście, poprosić o pomoc inną osobę lub za pośrednictwem poczty. Rekomendujemy nasze sprawdzone usługi. W celu skorzystania z naszego pośrednictwa prosimy o wiadomość na adres e mail info@legalizacje.com Wszystko można wysłać w pliku xml.

Zaświadczenie o niekaralności wydawane przez Krajowy Rejestr Karny Ministerstwa Sprawiedliwości (np. Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) dostępne są również w formie elektronicznej (e-krk), więcej na stronie: https://ems.ms.gov.pl. Trzeba wpisać imię i nazwisko osoby, podać niezbędne dane i podpisać profilem zaufanym. Można również podpisać się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W jakim celu wydawany jest dokument o niekaralności?

Jest to dokument wymagany do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności. Zaświadczenie o niekaralności może być konieczne w przypadku ustalenia uprawnienia do zajmowania konkretnego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności przez osobę trzecią?

Istnieje możliwość aplikowania o wydanie odpisy z KRK z pomocą pełnomocnika. W tym przypadku, wymagane jest sporządzenie pełnomocnictwa, w którym wskażemy swoje dane oraz dane osoby upoważnionej (w tym imię i nazwisko osoby, numer pesel, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego). Pełnomocnik występuje o udzielenie informacji o osobie wskazanej we wniosku.

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (nie dotyczy członków najbliższej rodziny).

Wpłat dokonać można na kilka sposób, m.in. za pomocą znaków opłaty sądowej, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w kasie sądu, a także na konto ministerstwa: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od biura informacyjnego lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W Warszawie siedziba ministerstwa to Al. Ujazdowskie 11, jednak pamiętajmy, że zaświadczenie pobiera się pod adresem ul Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa.

Czy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niekaralności muszę zgłosić się do odpowiedniego punktu w miejscu mojego zameldowania lub siedziby firmy?

Nie. W tym przypadku zarówno miejsce zameldowania jak i siedziby firmy nie mają znaczenia. Druk o zaświadczenie o niekaralności można złożyć lub wysłać w każdym dostępnym punkcie informacyjnym. Np. zaświadczenie o niekaralności z miasta Wrocław otrzymasz w punktach w innych miastach. 

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Cena za wydanie zaświadczenia w formie pisemnej wynosi 30 zł. Jeśli chcesz złożyć wniosek elektronicznie, wówczas kwota jest niższa i wynosi 20 zł.
Uiszczenie opłaty sądowej może być zrealizowane gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Kto jest zwolniony z płatności za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności?

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, zwalnia z opłaty za wydanie zaświadczenia między innymi wolontariuszy kandydatów na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czy mogę zrobić apostille lub legalizację zwykłą na zaświadczeniu o niekaralności wydanym przez internet?

Niestety nie jest to możliwe. Apostille i legalizacja zaświadczenia o niekaralności jest możliwa wyłącznie na specjalnym druku wydawanych w punkcie informacyjnym KRK, w wersji papierowej, z wymaganymi pieczątkami.

W jakim języku wydawane jest zaświadczenie o niekaralności? Czy mogę otrzymać zaświadczenie w języku angielskim?

Dokument wydawany jest tylko w języku polskim. Zaświadczenie może zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Ile będę czekać na dokument?

Co do zasady zaświadczenie o niekaralności są wydawane „od ręki”, w godzinach pracy danego punktu informacyjnego. Zaświadczenie o niekaralności w mieście Warszawa można uzyskać w Biurze Informacyjnym. Adres to ul Czerniakowska 100 00-454.

Czy mogę starać zaświadczenie o niekaralności dla firmy?

Tak. Dokument o niekaralności dla podmiotu zbiorowego może otrzymać każda osoba, która jest upoważniona do reprezentacji firmy (zgodnie z KRS) lub pełnomocnik firmy.

Czy mogę otrzymać zaświadczenie o niekaralności z datą wsteczną?

Niestety nie. Zaświadczenie o niekaralności jest wydawane z datą złożenia wniosku.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o niekaralności?

Przepisy dotyczące wydawania zaświadczenia nie regulują kwestii jego ważności. Co do zasady dokument nie ma terminu, po którym jego ważność wygasa. Jednak partner biznesowy lub pracodawca mogą poprosić o przedstawienie zaświadczenia z aktualną datą. W przypadku posługiwania się dokumentem w obrocie gospodarczym, zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, podpisywania umów, itp. 

Czy pracodawca może wystąpić z zapytaniem o udzielenie informacji z Rejestru dotyczącym swojego pracownika?

Tak. Jednak we wniosku pracodawca musi wskazać konkretny przepis prawa, z którego wynika konieczność zaświadczenia, iż pracownik nie jest karany.

Czy obywatel innego państwa może uzyskać zaświadczenie o niekaralności z polskiego rejestru?

Tak. W przypadku obywateli państw niebędących członkiem UE, obowiązują takie same zasady jak w przypadku obywateli polskich.

Jeśli zapytanie składa osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego UE, tutejszy Rejestr, wydając informację, dodatkowo ma prawny obowiązek wysłać zapytanie o taką osobę do państwa jego obywatelstwa i załączyć do informacji z rejestru informację z rejestru kraju obywatelstwa osoby, której dotyczy wniosek.

Zaświadczenie o niekaralności – wymagany druk?

Zaświadczenie o niekaralności wydawane jest na specjalnych drukach, które można pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Sprawdź, gdzie możesz uzyskać aktualne zaświadczenie o niekaralności. Jeśli nie możesz udać się tam osobiście, skorzystaj z naszej pomocy.

Zaświadczenie o niekaralności.

WizaSerwis.pl – Zaświadczenie o niekaralności

WYKAZ WYBRANYCH PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO (pełna lista dostępna jest tutaj)

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
Tel. (52) 32 53 174;
ul. Wały Jagiellońskie 2;
85-128 BYDGOSZCZ
Obsługa klienta: poniedziałek 800 – 1800, wtorek – piątek 800 – 1500

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie
Tel. (34) 36 84 489;
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 CZĘSTOCHOWA
Obsługa klienta: poniedziałek 800 -1800, wtorek – piątek 800 – 1600

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Tel./Faks (58) 32 13 172
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 GDAŃSK
Obsługa klienta: poniedziałek 820 – 1800, wtorek – piątek 820 – 1500

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni
Tel. (58) 76 56 338
Pl. Konstytucji 5
81-969 GDYNIA
Obsługa klienta: poniedziałek 820 – 1730, wtorek – piątek 820 – 1500

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Tel. (32) 60 70 490 i (32) 60 70 234
ul. Francuska 38
40-028 KATOWICE
Obsługa klienta: poniedziałek 800 – 1800, wtorek – piętek 800 – 15

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego – Sąd Okręgowy w Krakowie
Tel. (12) 61 95 814
ul. Przy Rondzie 7
31-547 KRAKÓW
Obsługa klienta: poniedziałek 830 – 1800, wtorek – piątek 830 – 1430

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Tel. (81) 47 75 100
ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 LUBLIN
Obsługa klienta: poniedziałek 800 – 1800, wtorek – piątek 800 – 1500

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Tel. (42) 66 46 206
ul. Pomorska 37
90-203 ŁÓDŹ
Obsługa klienta: poniedziałek 800 – 1800, wtorek – piątek 800 – 1500

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie
Tel. (89) 52 16 007
ul. Dąbrowszczaków 44A
10-543 OLSZTYN
Obsługa klienta: poniedziałek 730 – 1800, wtorek – piątek 730 – 1430

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Opolu
Tel. (77) 54 19 510
Pl. Daszyńskiego 1
45-064 OPOLE
Obsługa klienta: poniedziałek 800 – 1800, wtorek – piątek 800 – 1500

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu
Tel. (61) 62 83 093
ul. Hejmowskiego 2
61-736 POZNAŃ
Obsługa klienta: poniedziałek 745 – 1800, wtorek – piątek 745 – 1515

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu
Tel. (48) 36 80 323
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
26-600 RADOM
Obsługa klienta: poniedziałek 900 – 1800, wtorek – piątek 900 – 1500

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie
Tel. (17) 87 56 230
Pl. Śreniawitów 3
35-959 RZESZÓW
Obsługa klienta: poniedziałek 800 – 1800, wtorek – piątek 800 – 1530

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
Tel. (91) 48 55 387
ul. Kaszubska 42
70-952 SZCZECIN
Obsługa klienta: poniedziałek – piątek 830 – 1430

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
Tel. (56) 61 05 611
Ul. Piekary 51
87-100 TORUŃ
Obsługa klienta: poniedziałek – piątek 715 – 1515

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego – Sąd Okręgowy Warszawa 
Tel. (22) 44 07 221
Al. Solidarności 127
00-898 WARSZAWA
Obsługa klienta: poniedziałek 830 – 1800, wtorek – piątek 830 – 1530

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
Tel. (22) 50 91 150
ul. Terespolska 15A
03-813 WARSZAWA
Obsługa klienta: poniedziałek 830 – 1800, wtorek – piątek 830 – 1530

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Tel. (22) 55 39 169
ul. Marszałkowska 82
00-517 WARSZAWA
Obsługa klienta: poniedziałek 830 – 1800, wtorek – piątek 830 – 1530

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
Tel. (22) 32 86 742
ul. Kocjana 3
01-473 WARSZAWA
Obsługa klienta: poniedziałek 8:30 – 18:00, wtorek – piątek 8:30 – 15:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
Tel. (71) 33 69 362
ul. Sądowa 1 (wejście od ul. Podwale 30)
50-046 WROCŁAW
Obsługa klienta: poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek – piątek 8:00 – 15:00

Procedura pobrania zaświadczenia o niekaralności jest prosta i szybka. Jeśli natomiast wysyłają Państwo do nas dokumenty i mamy zaświadczenie również wysłać, wówczas całość może zająć nawet około 7 dni (zależy od wyboru usług poczty lub kuriera). Opłaty wnoszone są przez bank polski. Najważniejsze adresy do zapamiętania to m.in. ul Czerniakowska 100 00-454 Warszawa

Korzystając ze stron internetowych czy dokonując płatności on-line zalecamy każdorazowo czyszczenie plików cookies. 

Sprawdź inne procedury uzyskania klauzuli apostille i legalizacji dokumentów:

Apostille KRS
Legalizacja dokumentu prywatnego
Apostille dokumentów handlowych
Zaproszenie cudzoziemca do Polski
Wiza Schengen do Polski
Zezwolenie na pobyt czasowy
DRK
Brazylia